ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА - Сливен

Мебелно производство

Обучението е съобразено с изискванията на МОМН и с европейските критерии за придобиване на професионална квалификация.

Професионално направление: Производствени технологии - дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

Професия: Организатор в дървообработването и производството на мебели

Специалност: Мебелно производство

Степен на професионална квалификация: Трета

Възможност за допълнителна правоспособност: Водач на МПС кат.В с отстъпка в цената.

Учениците по време на обучението си ще усвоят знания за:

 • Организаторът в дървообработването и производството на мебели работи в предприятия от сектора на дървообработващата и мебелната промишленост. Организаторът планира, координира и контролира производствения процес в предприятието.
 • Организаторът в дървообработването и производството на мебели изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, технологиите на производство и правилника за вътрешния ред в предприятието.
 • Организаторът в дървообработването и производството на мебели познава характеристиките на всички използвани суровини, основни и спомагателни материали, осигурява правилното им съхранение и отговаря за навременното им доставяне в зависимост от вида на произвежданите изделия. Организаторът следи за спазването на технологичната последователност на производствените процеси, отговаря за техническата изправност на машините и съоръженията и за качеството на материалите и на готовата продукция. Изготвя отчети за изпълнението на производствените планове. Участва в разпределението на дейностите по изпълнение на постъпилите поръчки.
 • Организаторът работи с компютър, познава CAD системи и може да разчита CAD чертежи, владее професионалната терминология на чужд език.

Професионални компетенции:

 • осъществява ефективна координация между производствените звена (отдели) в предприятието;
 • разпределя задачите между работниците;
 • предлага решения при възникване на проблеми в предприятието в зависимост от нивото на отговорност, което притежава;
 • отговаря за своевременното изпълнение на доставката на заявените суровини, материали, готови изделия в отделните производствени звена;
 • следи за спазване на производствения график и взема решения за промени при констатиране на отклонения;
 • следи за ефективното използване на суровините и материалите при спазване на разходните норми;
 • контролира поддържането на машините, инструментите, съоръженията и приспособленията в изправност;
 • изготвя предложения за подобряване условията на труд, повишаване качеството на производството, производителността на труда и др.

Завършилият тази специалност притежава следните професионални компетенции:

 • организация на мебелното производство;
 • управление на качеството, маркетинга, продажбите и планиране на ресурсите;

ДИПЛОМИРАНЕ

Пълният курс на обучение IХ - ХII клас дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация по професията.

Завършилият получава:

 • квалификация по специалността “МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО”;
 • професионална квалификация – трета степен;
 • образование: средно.

След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели" обучаваният може да продължи обучението си по професия "Фирмен мениджър" за придобиване на четвърта степен на професионална квалификация

РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилият тази специалност може да работи във фирми, изработващи:

 1. мебелно обзавеждане за дома, офиса, хотели или заведения;
 2. външна реклама и реклама като цяло.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗРАСТВАНЕ В КАРИЕРАТА

Полученото образование и професионални компетенции дават възможност за работа в държавни и в частни фирми и за продължаване обучението в колежи и висши училища.


 

Copyright © 2008-2019 ПГ по Механотехника - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев